Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Objavljeni Službeni vjesnici 24. i 25.

Četvrtak, 20.01.2011.

U Službenom vjesniku broj 24., objavljeno je:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ILOK, AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE:

Odluka o usvajanju Statuta Turističke zajednice grada Iloka

Statut Turističke zajednice grada Iloka

OPĆINA BOGDANOVCI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bogdanovci za 2011. godinu, Program javnih potreba u športu za 2011. godinu, Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu, Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2011. godini, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, Program socijalne skrbi, Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bogdanovci za 2011. godinu, Odluka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bogdanovci za 2011. godinu

OPĆINA TORDINCI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe za grad Ilok, naselje Mirkovci (Grad Vinkovci)i Općine Stari Jankovci, Bogdanovci, Nuštar, Negoslavci, Lovas, Tovarnik, Tompojevci i Tordinci, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, Odluka, Program javnih potreba udruga u kulturi za 2011. godinu, Program javnih potreba športskih udruga za 2011. godinu, Socijalni program Općine Tordinci za 2011. godinu

OPĆINA TOVARNIK, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tovarnik za 2010. godinu

OPĆINA TOVARNIK, AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

Odluku o jamstvu za ozbiljnost ponude na natječaju za koncesiju-obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tovarnik, Odluka o najmanjoj visini naknade za koncesiju –obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tovarnik, Odluku o instrumentu osiguranja naplate naknade za koncesiju- obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tovarnik, Odluku o jamstvu za ozbiljnost ponude na natječaju za koncesiju-skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Tovarnik, Odluka o najmanjoj visini naknade za koncesiju –skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Tovarnik

U Službenom vjesniku broj 25., objavljeno je:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE:

II. Izmjene i dopune proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2010. godinu, Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2011. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2011. godinu, Projekcija proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2012.-2013. godinu, Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova, Plan rada Županijske skupštine za 2011. godinu, Rješenje o imenovanju člana/ice Školskog odbora Strukovne škole Vukovar, Vukovar

Rješenje o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok, Rješenje o imenovanju članova/ica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, AKTI ŽUPANA:

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE, VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, AKTI UPRAVNOG VIJEĆA:

Statut Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije

SAVJET MLADIH VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE, AKTI SAVJETA:

Program rada Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2011. godinu

OPĆINA NIJEMCI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Nijemci za 2010. g., Proračun Općine Nijemci za 2011.g. i projekcije proračuna za 2012. g. i 2013. g., Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nijemci za 2011. godinu, Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2010.g., Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2010. g., Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. g., Odluku o imenovanju povjerenstva za popis imovine i obveza, I Izmjene Odluke o općinskim porezima Općine Nijemci, Odluku o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2011.g., Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011.g., Program «Gospodarstvo i poljoprivreda u 2011.g.», Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. g., Program javnih potreba u športu za 2011.g., Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2011. g., Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. g., Druge izmjene i dopune Programa poticanja gospodarstva za 2010.g., Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. g.,

Odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Nijemci (II krug), Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nijemci (II krug)

OPĆINA ŠTITAR, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva, Izmjene i dopune proračuna Općine Štitar za 2010.godinu, Proračun Općine Štitar za 2011. i projekcija za 2012. -2013. godinu

OPĆINA TORDINCI, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Proračun Općine Tordinci za 2011. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tordinci za 2011. godinu, Projekciju proračuna Općine Tordinci za razdoblje 2012.-2012. godine

OPĆINA VRBANJA, AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Odluka o osnivanju udruge lokalna akcijska grupa «Šumanovci»

Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Općine Vrbanja za 2010. godinu



Povratak na naslovnu stranicu


Arhiva novosti: