Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Upravni odjel za pravne poslove i imovinu

 

Sjedište: Vukovar, Županijska 9
Telefon: 032/ 454-801
Fax: 032 /
E-mail:

 

 


Tel: 032 / 454-801

 

 

 

 

 

Opis poslova i aktivnosti:

 

Upravni odjel za pravne poslove i imovinu u okviru svog djelokruga obavlja slijedeće poslove:

- prati provođenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske, te osigurava jedinstvenu praksu u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga županije i jedinica lokalne samouprave kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Županije

- stručne, analitičko-planske i druge poslove koji se odnose na obnašanje dužnosti župana i zamjenika župana u  Županiji

- vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan, posebno kod preuzimanja obveza u ime i za račun Županije, daje pravna mišljenja i upućuje na propise te vodi evidenciju akata župana,

- prati i organizira razvoj socijalnog partnerstva u Županiji,

- obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama,

-organizira i provodi postupak javne nabave za sva upravna tijela i službe

-vodi evidenciju nekretnina i druge imovine Županije te izrađuje prijedloge mjera za gospodarenje tom imovinom

- poslove održavanja poslovnih zgrada, uredskog prostora, uredske opreme i drugih objekata u vlasništvu Županije

- obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, aktima Županijske skupštine i drugim propisima.