Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Tajništvo županije

 

Tajnica Županijske skupštine: Marijana Matanović, dipl.iur.

Vinkovci, Glagoljaška 27

Telefon: 032/ 344-172

Fax: 032/ 344-068

 

Zamjenica pročelnice - tajnice Županijske skupštine: Jadranka Golubić, dipl.iur. 

Vinkovci, Glagoljaška 27

Telefon: 032/ 344-113

Fax: 032/ 344-051

 

 

Opis poslova i aktivnosti:

 

Tajništvo je stručna služba Županijske skupštine koja obavlja normativno pravne,informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko tehničke i druge poslove vezane za rad Skupštine i upravnih tijela Županije.

U okviru svog djelokruga Tajništvo obavlja:

stručno i tehničko pripremanje i organiziranje sjednica Skupštine i njenih radnih tijela, pružanje pravne i druge stručne pomoći te pribavljanje podataka za rad predsjedniku Skupštine, županu,njegovim zamjenicima i predsjednicima radnih tijela u pripremanju sjednica, pružanje stručne i tehničke pomoći te pripremanje podataka i materijala potrebnih za rad vijećnika i klubova vijećnika, stručne poslove oko izbora i imenovanja dužnosnika i drugih osoba koje imenuje Skupština i Župan, kadrovske i personalne poslove za djelatnike upravnih tijela i dužnosnika Županije, informatičke poslove i održavanje informatičke opreme za potrebe županijskih tijela, obavlja poslove arhiva i uredskog poslovanja za sva upravna tijela i službe Županije,  prati i potiče razvoj lokalne i područne samouprave, prati provođenje pozitivnih propisa RH i općih akata donesenih od strane Županijske skupštine i upozorava

na novine u istima od značenja za obavljanje poslova iz djelokruga Županije i jedinica lokalne samouprave, potiče suradnju u jedinicama lokalne samouprave na području Županije te obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja i organiziranja sjednica Županijske koordinacije gradonačelnika i načelnika, pruža pravnu i savjetodavnu pomoć jedinicama lokalne samouprave o pitanjima iz njihove nadležnosti, te organizira i provodi stručne edukacije za djelatnike lokalne samouprave na području Županije, izrađuje informacije i evidencije o lokalnoj samoupravi na području Županije obavlja, administrativne poslove za Savjet mladih, obavlja poslove vezane za sudjelovanje Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u radu županijskih tijela, obavlja poslove prikupljanja, pripreme i objavljivanja akata županijskih tijela i tijela jedinica lokalne samouprave, koje nemaju službeno glasilo, u “Službenom vjesniku” Vukovarsko – srijemske županije, druge poslove proizišle iz djelokruga rada Županije ako nisu zakonom, podzakonskim aktima ili na zakonu zasnovanom aktu Skupštine i župana povjereni nekom od upravnih tijela Županije.