Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Katalog informacija Vukovarsko-srijemske županije

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama i Vukovarsko-srijemska je županija izradila Katalog informacija i odredila za to nadležnu osobu. Poslove službenika za informiranje Vukovarsko-srijemske županije obavlja predstojnik Ureda župana Marinko Beljo.

 

Kako ostvariti pravo na pristup informacijama?

 

  • Podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva odnosno zahtjeva podnijetog putem telekomunikacijskih uređaja Uredu župana
  • Ako je zahtjev podnesen usmeno, o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja, sastaviti će se službena zabilješka

 

  • Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela Županije kojem se podnosi zahtjev, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime, kao i adresu podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
  • U zahtjevu nije obvezno navoditi razloge zbog kojih se podnosi, ali se može predložiti način na koji će tijelo Županije učiniti informaciju dostupnom.
  • Tijela Županije su dužna u roku od 15 dana od primitka zahtjeva omogućiti ovlašteniku pristup informaciji putemslužbenika za informiranje.

 

 

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama

 

Tijela Županije pristup informacijama omogućavaju:

1. objavljivanjem putem WEB stranica Županije:

- najava aktivnosti i događanja u kojima se kao sudionici pojavljuju predstavnici Županije,

- informacije o održavanju sjednica Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva zajedno s dnevnim redom koji će se razmatrati na sjednici,

- informacija o natječajima i natječajnoj dokumentaciji,

2. redovitim objavljivanjem akata Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i župana u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije,

3.oglašavanjem u "Narodnim novinama" natječaja i natječajne dokumentacije za javne nabave sukladno posebnim propisima,

4. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,

5. neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev,

6. uvidom u dokumente i pravljenjem preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

7. dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev za preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju.

 

Koje se sve informacije mogu dobiti?

 

1. OPĆI AKTI

1.1. Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije od 1993. godine i nadalje,

1.2. Županijskog poglavarstva Vukovarsko-srijemske županije od 1993. godine i nadalje,

1.3. Župana Vukovarsko-srijemske županije od 1993. godine i nadalje.

Napomena:

Svi akti objavljeni su u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije a nalaze se u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

2. POJEDINAČNI AKTI

2.1. Županijske skupštine od 1993. i nadalje,

2.2. Županijskog poglavarstva od 1993. i nadalje,

2.3. Župana Vukovarsko-srijemske županije od 1993.

i nadalje

Napomena:

Svi akti nalaze se u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA

3.1. Županijske skupštine

3.2. Županijskog poglavarstva

Napomena:

Materijali za sjednice, zapisnici, izvornici akata, za razdoblje od 1993. i nadalje, nalazi se u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

4. POPIS IMOVINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Napomena: dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije.

5. OČEVIDNIK O JAVNIM PRIZNANJIMA VUKOVARSKO- SRIJEMSKE ŽUPANIJE – kojima su dodijeljene nagrade za životno djelo, godišnje nagrade i javna priznanja od 2002. i nadalje

Napomena: dio dokumentacije nalazi se u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije a dio koji se obrađuje nalazi se u Tajništvu Županije.

6. SKLOPLJENI SPORAZUMI S DRUGIM ŽUPANIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ I S REGIJAMA U INOZEMSTVU

Napomena: dokumentacija se nalazi u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

7. DOKUMENTACIJA O SURADNJI S NEVLADINIM UDRUGAMA

Napomena: dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije.

8. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA I GIS (geo-informacijski

sustav)

Napomena: dokumentacija se nalazi u Županijskom zavodu za prostorno planiranje.

9. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

– za provedbu postupka javne nabave

Napomena: dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije.

10. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

Napomena: dokumentacija se nalazi u nadležnim upravnim tijelima Vukovarsko-srijemske županije. 

11. UPRAVNI I NEUPRAVNI PREDMETI KOJE VODE UPRAVNI ODJELI

Napomena: Nedovršeni predmeti nalaze se u nadležnim upravnim odjelima a dovršeni predmeti u pismohrani Vukovarsko-srijemske županije.

12. LOKALNI PROJEKT RAZVOJA – PODUZETNIK

Napomena: navedena dokumentacija može se naći u Upravnom odjelu za gospodarstvo.

13. EVIDENCIJA KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Napomena: dokumentacija se nalazi u Tajništvu Vukovarsko-srijemske županije

 

Troškovi izdavanja informacija 

 

Ovlaštenik prava na informaciju kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,50 kuna po stranici (format A4).

Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtijeva pristup informaciji uvidom u dokumente dužan je platiti naknadu u iznosu od 50,00 kuna.

U slučaju dostavljanja ovlašteniku preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju poštom, ovlaštenik je dužan platiti i naknadu u visini poštarine.

 

Naknada se uplaćuje u korist žiro-računa Vukovarsko-srijemske županije, Privredna banka broj 2340009-1800016005 poziv na broj 7374 svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.