Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Upravni odjel za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj


Sjedište: Vukovar, Palača Srijem-Županijska 9
Telefon: 032/ 454-601
      Fax: 032 / 454-608

    E-mail: vsz-msku@vu.t-com.hr

 

 

Pročelnica: Gabrijela Žalac, dipl.oec.

Tel: 032 / 454-604


Pomoćnica pročelnice: Marina Sekulić, prof.
Tel: 032 / 454-604


Pomoćnik pročelnice: mr.sc. Mario Banožić
Tel: 032 / 454-605

 

 

 

Opis poslova i aktivnosti:

 

Upravni odjel za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj je upravno tijelo koje obavlja stručne poslove iz područja međunarodne suradnje, EU poslova regionalnog razvoja i turizma koji su u okviru samoupravnog djelokruga županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja sljedeće poslove:

- surađuje s resornim ministarstvima i institucijama koje provode aktivnosti iz područja međunarodne suradnje, EU poslova, regionalnog razvoja i turizma;

- sudjeluje u radu međunarodnih asocijacija te predlaže i realizira međužupanijsku suradnju te suradnju županije sa zemljama i regijama Europe, Europske unije i šire;

- koordinira i usklađuje razvojne aktivnosti JLS iz djelokruga rada Odjela;

- prati propise, problematiku i programe Europske unije i resornih ministarstava i institucija te radi na provedbi odobrenih programa na županijskoj razini;

- obavlja poslove vezane uz koordinaciju pripreme, izrade, provedbe i vrednovanja projekata sukladno standardima Europske unije i drugih stranih donatora;

- sudjeluje u praćenju, analizi i vrednovanju ostvarivanja županijskih programa i projekata vezanih za međunarodnu suradnju, EU poslove, regionalni razvoj i turizam te  izrađuje izvješća i diseminira projektne rezultate;

- sudjeluje u organiziranju natječaja za dodjeljivanje financijskih sredstava te obavlja nadzor troškova u pripremi, provedbi i evaluaciji projekata na razini županije;

- pruža opće informacije i tehničku podršku županijskim upravnim tijelima i drugim institucijama zainteresiranim za pripremu projekata na razini županije;

- predlaže strategije provedbe programa sukladno standardima Europske unije i smjernicama sektorskih politika na europskoj i nacionalnoj razini;

- organizira i provodi edukaciju i brine o kontinuiranom stručnom usavršavanju dionika županije za potrebe programa Europske unije;

- vodi brigu o predstavljanju županije u inozemstvu, uključujući stručne posjete drugim regijama i organizacijama u inozemstvu te sudjeluje na međunarodnim skupovima i konferencijama;

- u suradnji s resornim ministarstvima i drugim upravnim institucijama RH organizira i prati obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije iz oblasti ostvarivanja ljudskih prava, te obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Županijske koordinacije za ljudska prava i Povjerenstva za ravnopravnost spolova;

- pismeno i usmeno prevodi službenu korespondenciju za potrebe Ureda župana i djelokruga rada Odjela;

- surađuje s resornim ministarstvima u procesu planiranja, programiranja, provedbe regionalne razvojne politike;

-sudjeluje u  aktivnostima vezanim uz planiranje, programiranje, provedbu, godišnjih i

višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata, a koji se financiraju iz državnog proračuna, iz sredstava donatora te drugih izvora financiranja te su namijenjeni razvoju županije i širih regija, poticanju razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje;

- sudjeluje u praćenju provedbe politike regionalnog razvoja na regionalnoj NUTS2 razini i županijskoj razini;

- surađuje sa Županijskom razvojnom agencijom po pitanju provedbe politike regionalnog razvoja; 

- potiče razvoj turističkih subjekata na području županije te razvitak kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih selektivnih oblika turizma;

- prati i analizira stanje turizma županije te predlaže mjere za njezino unapređenje;

- prati i sudjeluje u aktivnostima promocije turističke ponude županije;

- priprema stručne i druge materijale iz djelokruga rada Odjela;

- priprema akte za potrebe župana i Skupštine iz djelokruga rada Odjela 

 

Ovdje možete pogledati izvješće o radu Odjela za 2008. godinu.

 

Ovdje možete pogledati izvješće o radu Savjeta za europske integracije za 2008. godinu.

 

 

IPA - Operativni programi

 

Instrument pretpristupne pomoći IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) je novi, instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013., koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. 

Program IPA uspostavljen je Uredbom Vijeća EU br. 1085/2006, a njegova financijska vrijednost za sedmogodišnje razdoblje iznosi 11,468 milijardi eura.

Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.

Republika Hrvatska korisnica je IPA programa i to od 2007. godine do trenutka stupanja u članstvo EU. Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zadužen je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF) a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija.

 

PROGRAM IPA SASTOJI SE OD SLJEDEĆIH KOMPONENTI: 

 

 I      Pomoć u tranziciji i jačanju institucija
II     Prekogranična suradnja
III   Regionalni razvoj
IV    Razvoj ljudskih resursa
 V     Ruralni razvoj

  Operativni programi:

 

IPA OP Regionalna konkurentnost

IPA OP Promet
IPA OP Zaštita okoliša
IPA OP Razvoj ljudskih potencijala
IPA OP IPARD

PROGRAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE (u koje je uključena Vukovarsko-srijemska županija)

IPA  OP Hrvatska-Srbija

IPA  OP Hrvatska-BiH

IPA  OP Hrvatska-Mađarska

 

 

EU tjedan - EU week

 

 

Vukovarsko-srijemska županija tradicionalno obilježava Europski tjedan. Upravni odjel za međunarodnu suradnju i kapitalna ullaganja (UO MSKU) svake godine organizira razne aktivnosti kako bi se javnost informirala o prednostima ulaska Hrvatske u EU.

 

 

 

EU tjedan 2009.

R.Br. File Veličina Datum
1. EU tjedan 2009. (pdf) 282kb Utorak, 28.04.2009.

EU tjedan 2010.

     

R.Br. File Veličina Datum
1. EU tjedan 2010. (jpg) 534kb Srijeda, 28.04.2010.
2. EU tjedan 2010. (pdf) 539kb Srijeda, 28.04.2010.

EU tjedan 2011.

R.Br. File Veličina Datum
1. EU tjedan 2011. (pdf) 967kb Srijeda, 04.05.2011.