Službene stranice vukovarsko srijemske županije

Upravni odjel za gospodarstvo

 

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344-232

Fax: 032 / 344-057
E-mail: upravni-odjel-za-gospodarstvo@vk.htnet.hr

 

 

Pročelnik: Nenad Jerković, dipl.oec.
Tel: 032 / 344-232

 

Odsjek za gospodarstvo
Tel: 032 / 344-232


Odsjek za infrastrukturu
Tel: 032 / 454-902

 

 

 

 

Opis poslova i aktivnosti:

 

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja stručne analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, informacijsko-dokumentacijske, savjetodavne i druge stručne poslove vezane za djelatnost gospodarstva Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove praćenja stanja u oblasti gospodarstva prikupljanjem potrebnih podataka radi izrade stručnih podloga u provođenju aktivnosti s ciljem bržeg  i ravnomjernog gospodarskog razvitka Županije,

- pripreme prijedloga akata za potrebe župana,

- poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata kojima se uređuju pojedina pitanja iz područja industrije i rudarstva, prometa i veza, malog gospodarstva, trgovine, ugostiteljstva i turizma, ako zakonom nije određeno drugačije,

- poslove iz područja komunalnog gospodarstva ako isti nisu Zakonom stavljeni u nadležnost drugom državnom ili samoupravnom tijelu,

- rješava o žalbama protiv akata podnesenih temeljem odluka predstavničkih tijela općina i gradova iz područja komunalnog gospodarstva na području Županije,

- poslove na izradi stručnih analiza iz oblasti gospodarstva, te pripreme akata za raspravu na sjednicama  Županijske skupštine,

- sudjeluje u izradi globalnih i pojedinačnih razvojnih programa iz raznih područja gospodarstva koji su od posebnog interesa za razvoj Županije, te prati njihovu provedbu,

- prati i  proučava  problematiku u oblasti rada i zapošljavanja

- logistički prati kreditne programe za razvoj malog i srednjeg poduzetništva      Županije te daje stručne i druge informacije glede njihovog provođenja,

- poslove vezane uz planiranje obnove i razvitka područja stradalih u agresiji, izrade programa i projekata iz područja obnove i razvitka te provođenje istih,

- poslove vezane za razminiranje

- poslove proučavanja i vrednovanja prijedloga razvojnih programa i projekata sa stajališta ciljeva razvitka Županije te davanja mišljenja o programima obnove kandidiranim za korištenje sredstava ostvarenih prema popisima o financiranju obnove,

- poslove organiziranja i koordinacije provođenja projekata obnove i razvitka čiji je nositelj Županija te pružanja stručne pomoći kod izgradnje objekata javne namjene od posebnog značenja za Županiju,

- poslove vezane za kontaktiranje između potencijalnih donatora koji su spremni pomoći obnovu i razvitak Županije te posredovanje između donatora i primatelja donacije,

- poslove pripremanja stručnih i drugih materijala o problematici obnove i razvitka Županije, te druge poslove vezane uz ovu djelatnost,

- obavlja i druge poslove od značenja za unapređenje gospodarstva. 

 

 

Informacija o stanju gospodarstva:

 

Sukladno članku 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01.) Županija, u okviru samoupravnog djelokruga usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka općina i gradova u sastavu Županije i Županije kao cjeline.

 Na osnovi ovog zakonskog uporišta programom rada Županijske skupštine predviđena je izrada Informacije o stanju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije. U ovom dokumentu daje se pregled stanja u gospodarstvu globalno i po pojedinim segmentima, odnosno djelatnostima koje su značajne za gospodarski razvoj Županije.

 Izradom ovog analitičnog dokumenta nastavlja se višegodišnje kontinuirano izvješćivanje nadležnih tijela Županije, kao i resornih ministarstava o stanju u gospodarstvu radi pravodobne informiranosti istih sa stvarnim činjenicama i relevantnim pokazateljima gospodarskih kretanja temeljem kojih se trebaju poduzimati određene mjere i akcije u pravcu bržeg gospodarskog razvoja Županije u narednom razdoblju.